+48 511 165 640       biuro@logis-sped.com

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej rozporządzeniem lub RODO prezentujemy zasady przetwarzania danych osobowych przez MARCINA KUŚMIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LOGIS-SPED MARCIN KUŚMIŃSKI, z siedzibą w Radomiu przy UL. BIZNESOWA 2/5

 1. Z godnie z art. 6 ust 1 lit. RODO administratorem Państwa danych jest LOGIS-SPED MARCIN KUŚMIŃSKI z siedzibą w Radomiu przy ulicy Biznesowa 2/5.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w firmie LOGIS-SPED MARCIN KUŚMIŃSKI z siedzibą w Radomiu jest MARCIN KUŚMIŃSKI, kontakt: biuro@logis-sped.com
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
  1. realizacji zawartej umowy lub umowy, która ma być zawarta na świadczone przez Administratora usługi, oraz dokonania wszelkich rozliczeń wynikających z umowy,
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są zarówno pracownicy LOGIS-SPED MARCIN KUSMIŃSKI jak i podmioty upoważnione przepisami prawa, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne i firmy windykacyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, Poczta Polska, kancelaria prawna oraz firmy księgowe, informatyczne ubezpieczeniowe transportowe jak i kontrahenci współpracujący z Administratorem danych.
 5. Zakres przetwarzania danych: przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów, prawidłowego wykonania zleconych usług i wywiązania się ze zobowiązań przez Administratora. Wśród danych należy wymienić:
  1. imię nazwisko
  2. adres zamieszkania lub siedziby
  3. numer NIP
  4. numer telefonu
  5. adres poczty elektronicznej
  6. seria, numer, data ważności dokumentu tożsamości w przypadkach wymaganych prawem
  7. numer PESEL
  8. dane pracowników w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia obowiązków podatkowych, jak również do czasu przedawnienia terminu wszystkich roszczeń wynikających z umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PREZES URZEDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług.
 11. Państwa dane nie będą profilowane.
 12. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, ani sprzedawane innym podmiotom .

NINIEJSZY DOKUMENT OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018 R. I MA ZASTOSOWANIE DO UMÓW ZAWIERANYCH OD TEGO DNIA.